Odpowiedzialność za towar roślinny

 

pliki dokumentówTowar sprzedawany przez nasze Gospodarstwo to rośliny żywe, które wymagają odpowiedniej
pielęgnacji po ich wydaniu.
1.Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność za wady roślin w takim zakresie :
- sprzedane rośliny odpowiadają nazwie, gatunkowi i rozmiarowi
- sprzedane rośliny w momencie sprzedaży są żywe, zdrowe, wolne od chorób oraz szkodników
2. Gospodarstwo nie jest odpowiedzialne za działanie siły wyższej. Poprzez siłę wyższą rozumie się suszę,
mróz, atak szkodników oraz choroby występujące po dostawie do Klienta.
3.W przypadku niezgodności otrzymanych roślin z umową, Gospodarstwo zobowiązane jest do wymiany reklamowanych roślin na nowe, wolne od wad w terminie do uzgodnienia z klientem, odpowiednio obniżyć cenę roślin lub do zwrotu ceny zapłaconej za rośliny, jeżeli wymiana jest niemożliwa.
4. Odpowiedzialność Gospodarstwa wygasa w momencie, jeśli na skutek zmian dokonanych przez Klienta powstałych podczas nieudanej próby usunięcia wad towaru w tym wypadku roślin, rośliny uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu.
5.Odpowiedzialność Gospodarstwa nie powstaje, gdy przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia roślin była wadliwa pielęgnacja prowadzona przez Klienta.
6.Odpowiedzialność Gospodarstwa z tytułu reklamacji w żadnym przypadku nie może przekroczyć wartości reklamowanych roślin. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze z tytułu wad .

 

Dane osobowe

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Gospodarstwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Gospodarstwo.
2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.